Арилжааны банкуудын Орон сууцны зээлийн хүү

Арилжааны банкуудын Орон сууцны зээлийн хүү

НӨХЦӨЛ ОРОН СУУЦ ХУДАЛДАН АВАХ ЗЭЭЛ 100% САНХҮҮЖИЛТ
Дээд хэмжээ Улаанбаатар болон Эрдэнэт хотуудад
 
200 сая төгрөг эсхүл түүнтэй тэнцэх ам.доллар 200 сая төгрөг эсхүл түүнтэй тэнцэх ам.доллар
Налайх, Багануур дүүрэг,
бусад Орон нутагт
100 сая төгрөг эсхүл түүнтэй тэнцэх ам.доллар 100 сая төгрөг эсхүл түүнтэй тэнцэх ам.доллар
Урьдчилгаа төлбөр 25% Урьдчилгаа төлбөрт дүйцэхүйц үнэлгээтэй нэмэлт үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалах
Хүү* Сарын ₮: 1.50%,  $: 1.13%-1.30%
Жилийн ₮: 18.0%, $: 13.50%-15.50%
Хугацаа 240 сар
Шимтгэл 25%-40%: 1.0%
40%-50%: 0.5%
50%-аас дээш: 0.0%
*Зээлийн бодит өртөг (жилийн): ₮: 18.20%, $: 13.73%-15.78%
 
Зээлийн хэмжээ 150-н сая төгрөг хүртэл
Зээлийн хугацаа 1- 20 жил хүртэл
  Зээлийн хүү** (төгрөг)
Урьдчилгаа төлбөрийн хэмжээ*  20 - 30% хүртэл  Жилийн 18.60% (сарын 1.55%)
30 - 40% хүртэл Жилийн 18.00% (сарын 1.50%)
40% ба түүнээс дээш Жилийн 16.80% (сарын 1.40%)
Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл Зээлийн дүнгээс - 0.5% (50,000 төгрөг - 300,000 төгрөг хүртэл) 
*Орон сууц нэмэлтээр барьцаалсан тохиолдолд урьдчилгаа төлбөрийн хэмжээ 0% байж болно
**Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 16.90% - 18.70%
Урьдчилгаа төлбөр* 20%
Зээлийн хүү /жилээр/ MNT 15.60% - 18.00%
USD 15.60% - 16.80%
Зээлийн бодит өртөг /жилээр/ MNT 15.83% - 18.26%
USD 15.84% - 17.05%
Зээлийн хугацаа 20 хүртэл жил
Зээл олголтын шимтгэл Зээлийн дүнгийн 1%
Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг
Даатгал Зээлийн хугацаанд зээлдэгчийн амь нас болон эд хөрөнгийн даатгалд хамрагдана.
Урьдчилж төлбөл Торгуульгүй
*Хэрэв та орон сууц нэмэлтээр барьцаалах бол урьдчилгаа төлбөрийн хэмжээг 0% байж болно.

Төрийн банк
  Зээлийн хэмжээ Зээлийн урьдчилгаа Зээлийн хүү /жилээр/ Зээлийн хугацаа
 MNT УБ-т байрлалтай бол 200 сая төгрөг, ОН-т аймгийн төвд байрлалтай бол 80 сая төгрөг, суманд байрлалтай бол 5 сая төгрөг хүртэл 30% 22.8% 120 сар 
хүртэл 
31%-иас дээш 21.6%
30% 24.0% 121-180 сар 
хүртэл 
31%-иас дээш 22.8
USD УБ-т байрлалтай бол 100,000 ам.доллартай хүртэл, ОН-т аймгийн төвд байрлалтай бол 50 сая төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний ам.доллар 30% 19.20% 120 сар 
хүртэл 
31%-иас дээш 18.0%
Бодит хүү: 2.03-2.23
Капитрон банк
Орон сууцны төрөл Дээд хэмжээ Дээд хугацаа Урьдчилгаа Жилийн хүү Сарын хүү
$ $
Нийтийн орон сууц 200 сая төгрөг ба түүнтэй тэнцэх ам.доллар 180 сар 30% - 40% 20.4% - 25.2% 15.6% - 19.2% 1.7% - 2.1% 1.3% - 1.6%
40%-с дээш 19.2% - 24.0% 14.4% - 18.0% 1.6% - 2.0% 1.2% - 1.5%
Амины орон сууц 150 сая төгрөг ба түүнтэй тэнцэх ам.доллар 180 сар 30% - 40% 22.8% - 30.0% 15.6% - 19.2% 1.9% - 2.5% 1.3% - 1.6%
40% - 50% 21.6% - 27.6% 14.4% - 18.0% 1.8% - 2.3% 1.2% - 1.5%
50%-с дээш 20.4% - 25.2% 14.4% - 16.8% 1.7% - 2.1% 1.2% - 1.4%

Үндэсний Хөрөнгө Оруулалтын банк
Зээлийн хэмжээ Зээлийн хугацаа Урьдчилгаа төлбөр Зээлийн хүү /сарын/ Үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаа
Төгрөг Ам.доллар
   
УБ хотод оршин суугч иргэдэд 100 сая төгрөг хүртэл түүнтэй тэнцэх валют 15 жил хүртэл   30% хүртэл 1.95% 1.60% 3 сар хүртэл
  Нийт худалдан авах үл хөдлөх хөрөнгийн үнийн дүнгээр тооцно 31-45% 1.80% 1.55%
Орон нутгийн иргэдэд 60 сая төгрөг хүртэл түүнтэй тэнцэх валют   46-60% 1.65% 1.40%
 
*Орон сууц нэмэлтээр барьцаалсан тохиолдолд урьдчилгаа төлбөрийн хэмжээ 0% байж болно
**Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 16.90% - 18.70%

Улаанбаатар Хотын банк
Зээлийн нөхцөл:
Хугацаа Зээлийн хэмжээ Зээлийн урьдчилгаа төлбөр Зээлийн хүү /жилийн/ Барьцаа хөрөнгө
180 сар хүртэл 350 сая төгрөг хүртэл  20% болон түүнээс дээш  Урьдчилгаа төлбөр 20%-29% тохиолдолд - 18% Урьдчилгаа төлбөр 30% ба түүнээс дээш - 16.8% Худалдан авч буй орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгө
 

Чингис Хаан банк
Зээлийн нөхцөл
НӨХЦӨЛ ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ ЗЭЭЛИЙН ХҮҮ (ЖИЛИЙН) ХУГАЦАА ЗЭЭЛ ОЛГОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ ЗЭЭЛИЙН ӨРГӨДЛИЙН ХУРААМЖ
30%-40%-ийн урьдчилгаа Зээл хүсэгчийн орлого,
бизнесийн үйл ажиллагааны цар хүрээнээс шалтгаалж тодорхойлно
Зарласан хүү-19.20%
Бодит хүү-21.16%
180 сар хүртэл 1.00% (max 2,000,000 төг) 10,000  төгрөг
41%-50%-ийн урьдчилгаа Зарласан хүү-18.00%
Бодит хүү-19.72%
51%-иас дээш урьдчилгаа Зарласан хүү-16.80%
Бодит хүү-18.29%
0%-30% хүртэл* Худалдан авч буй орон сууцны үнийн дүнгээс хэтрэхгүй байх 12% 240 сар хүртэл 0.5% буюу 300,000₮ хүртэл 10,000 төгрөг
*Чингис Хаан Банкны зээл болон түүнтэй адилтгах активын өрөнд хураагдсан, банкны ӨБҮХХ-д бүртгэлтэй 80.00 м.кв хүртэлх талбайтай орон сууцны зээлийн нөхцөл
 
Та үл хөдлөх зарах болон худалдан авах гэж байгаа бол бидэнтэй холбогдоорой ! 
Утас: 7711-4004, 9811-68
22